Skocz do zawartości
Samsung Galaxy S9+ ze Snapdragonem 845 | Samsung Galaxy A7 2018 wyłącznie w Polsce, Niemczech i Rosji ?? | Czy Samsung Galaxy S6 dostanie Androida 8.0 OREO? Może, Może… | Samsung Galaxy: Growing Up | Samsung inwestuje w Sztuczną Inteligencję. | Samsung Galaxy A7 (2018) - przecieki na temat parametrów | Samsung Galaxy A5 (2018) - przecieki na temat parametrów | Samsung Galaxy A5 (2018) i Galaxy A7 (2018)na renderach | Samsung Galaxy A5 2018 i Galaxy A7 2018 z wyświetlaczem Infinity Display | Etui ZeroLemon dla Samsunga Galaxy Note 8 | Samsung Gear Fit 2 otrzymał aktualizację. | Aplikacja Go Keyboard ma zaszytego w sobie wirusa!! | Recenzja Galaxy Note 8 wg. Spider'sWeb TV | Uwaga na Galaxy Note 8 BEZ Dual SIM | Samsung Galaxy Tab Active 2 zdradza swoją specyfikację | Samsung Galaxy J5 (2016) oraz tablety Galaxy Tab A z Nougat ?? | Atak BlueBorne: zagrożonych 6 miliardów urządzeń z bluetoothem | Pierwsze problemy z Android 8.0 Oreo | Zadebiutował Samsung Galaxy J7+ | Samsung Galaxy S9 - oficjalna zapowiedź już w styczniu? | Samsung Galaxy A5 2017 otrzymuje aktualizację do Androida 7.0 Nougat | [IFA] Samsung – podsumowanie pierwszego dnia targów | Antyweb.pl / mBank ostrzega przed nowym wirusem na Androidzie | Flashowanie Odinem w Win10 | Elastyczne wyświetlacze od Samsunga | Wymiary Samsunga Galaxy S6 | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 szczegóły kamery | Lizak dla Note 4 w Polsce | Galaxy S6 i Galaxy Edge w przeciekach zdjęć | Patent Samsunga na nowy wyświetlacz krawędziowy | Samsung usuwa śmieci z pamięci | Samsung Galaxy S4 dostaje oficjalny Lollipop | Samsung Galaxy Note Edge | Specyfikacja Samsunga S6 | Koniec ze "śmieciami" od operatorów | Google Nexus 6 | FBI kontra Lollipop | Note 4 Gold | Chudy smartfon | Komunikacja miejska w Google Maps | Szpiegujące aplikacje | S6 bliżej niż myslisz | Galaxy Note 4 z wadami | Android 5.0 Lollipop oficjalnie | Android L będzie szyfrował dane | Nadchodzi Android L | Galaxy A7 - Najnowszy, największy ale limitowany | Galaxy A3 i A5 pokazują się w filmie | Nowy Galaxy Note 4 |
 • Android L będzie szyfrował dane

     (0 opinii)

  trurl3
  • Android L będzie szyfrował dane

  Nie da się za­prze­czyć, że sys­tem An­dro­id do naj­bez­piecz­niej­szych nie na­le­ży i ha­ke­rzy bar­dzo czę­sto wy­kra­da­ją dane prze­cho­wy­wa­ne w pa­mię­ci smart­fo­nów. Go­ogle zdaje sobie spra­wę z tej wady wła­snej plat­for­my, dla­te­go też sys­tem An­dro­id L bę­dzie już w stan­dar­dzie szy­fro­wał dane.

  afacb4f6be1c87c7be666a09742717c7.jpg

  Jak wy­ja­śnia rzecz­nik kon­cer­nu Go­ogle, funk­cja szy­fro­wa­nia da­nych bę­dzie w An­dro­idzie L stan­dar­do­wo ak­ty­wo­wa­na, więc użyt­kow­nik nie bę­dzie mu­siał się tym przej­mo­wać, gdyż za­bez­pie­cze­nie funk­cjo­no­wać ma już po wy­ję­ciu te­le­fo­nu z pu­deł­ka.

  Szy­fro­wa­nie da­nych to wiel­ka za­le­ta, gdyż nie tylko uchro­ni nasze dane w przy­pad­ku kra­dzie­ży te­le­fo­nu przez zło­dzie­ja, ale także ocali zdję­cia i wia­do­mo­ści przed przed­sta­wi­cie­la­mi or­ga­nów ści­ga­nia, któ­rzy w ten spo­sób nie na­ru­szą na­szej pry­wat­no­ści. Co ważne, klu­cze szy­fru­ją­ce nie będą prze­cho­wy­wa­ne w te­le­fo­nie, więc przed­sta­wi­cie­le or­ga­nów ści­ga­nia nie do­sta­ną się do da­nych, nawet gdyby bar­dzo tego chcie­li. Inną ko­rzy­ścią jest to, że nie bę­dzie­my już mu­sie­li się mar­twić tym, iż nasze dane prze­trwa­ją fa­brycz­ny reset urzą­dze­nia, gdyż wcale nie ozna­cza to wy­ma­za­nia wszyst­kich in­for­ma­cji i można je bar­dzo łatwo od­zy­skać.

  Cały pro­ces szy­fro­wa­nia bę­dzie usta­wia­ny pod­czas ak­ty­wa­cji urzą­dze­nia i wpraw­dzie opcja jest stan­dar­do­wo włą­czo­na, to użyt­kow­nik bę­dzie mu­siał usta­wić wła­sny PIN lub hasło. Jest to bar­dzo istot­na kwe­stia, gdyż zgu­bie­nie hasła bę­dzie ozna­cza­ło, że użyt­kow­nik także stra­ci do­stęp do da­nych.

  Trze­ba przy­znać, że tym razem Go­ogle fak­tycz­nie za­dba­ło o użyt­kow­ni­ków i szy­fro­wa­nie da­nych może być bar­dzo przy­dat­ne.  Opinie użytkowników

  Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się

  Komentowanie zawartości tej strony możliwe jest po zalogowaniu  Zaloguj się

  Brak opinii do wyświetlenia.


×

Powiadomienie o plikach cookie

By korzystać z forum musisz się zgodzić z zasadami: Warunki użytkowania.